PDA

View Full Version : Các loại súng trong Special Force


Girl.DeQuen
17-02-2008, 02:55 PM
Súng K1
http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_pic_weapon1_01.jpg

Súng MP5

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_mp5.jpg

Súng P90

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_p90.jpg

Súng FA-MAS

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_famas.jpg

Súng AN94

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_an94.jpg

Súng SIG551

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_sig551.jpg

Súng Gali

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_galil.jpg

Súng M4A1

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_m4a1.jpg

Súng STEYR AUG

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_steyraug.jpg

Súng M16

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_m16.jpg

Súng K2

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_k2.jpg

Súng Ak74

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_ak74.jpg

Súng G36-C

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_mg36.jpg

Súng Dragunov

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_draunov.jpg

Súng FR-F2

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_frf2.jpg

Súng PSG

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_psg1.jpg

Súng M36

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_mg36.jpg

Súng Remington M870

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_remingtom870.jpg

Súng Benelli M1

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_benellim1.jpg

Dao Găm M9

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_m9.jpg

Bom RPD5

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_rpd5.jpg

Bom M67

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_m67.jpg

Bom M18

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_m18.jpg

Bom Flashbang

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_flashbang.jpg

Bom VX_Grenade

http://www.online-station.net/_news/2006/0609/04870_vxgrenade.jpg

Girl.DeQuen
17-02-2008, 02:59 PM
http://www.online-station.net/_news/2006/0627/05098_sf_handgun_270606_001.jpg

DESERTEAGLE

http://www.online-station.net/_news/2006/0627/05098_sf_handgun_270606_002.jpg

MR73

http://www.online-station.net/_news/2006/0627/05098_sf_handgun_270606_003.jpg

GLOCK 23

http://www.online-station.net/_news/2006/0627/05098_sf_handgun_270606_004.jpg

BERETTA M92

http://www.online-station.net/_news/2006/0627/05098_sf_handgun_270606_005.jpg

Colt 45

Girl.DeQuen
17-02-2008, 03:03 PM
Các Map

http://www.online-station.net/_news/2006/0627/05088_pic_map1.jpg

Hospital

http://www.online-station.net/_news/2006/0627/05088_pic_map2.jpg

Missile

http://www.online-station.net/_news/2006/0627/05088_pic_map3.jpg

Train