PDA

View Full Version : Tổng hợp Cheatcode The Sims 2 + Expansion _ Dịch bởi gamevn.com _


WinxClub
11-07-2007, 07:12 PM
_Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + C để mở cheat box.
_Hoặc dùng cheat help_all có đầy đủ đây chỉ là dịch ra Tiếng Việt

The Sims 2
Kaching: Thêm §1000 vào ngân sách gia đình.

Motherlode: Thêm §50000 vào ngân sách gia đình.

Moveobjects on/off: Di chuyến các object ở bất cứ đâu trong lot (áp dụng cho cả sim).

Aging -on/-off: Sim sẽ không bị già đi.

StretchSkeleton (số): Làm cho sim cao hơn hoặc thấp đi. Mặc định chiều cao của sim là 1.

intProp maxNumOfVisitingSims #: Cho phép mời nhiều sim hơn đến party hay nhiều sim xuất hiện ở community lot. Đánh cheat ở neighborhood. # là số sims tối đa có thể mời.

boolProp snapObjectsToGrid true/false: False: cho phép đặt các object không cần phải theo các đường kẻ.

boolProp testingCheatsEnabled true/false: khi vào Create-A-Sim nhấn Shift+N để mở và Shift+M để tắt các skin và các trang phục ẩn.

boolprop constrainFloorElevation true/false: False: có thể nâng lên hay hạ xuống phần nền mà trên đó có xây tường, lát gạch hay có các objects.

boolProp simShadows true/false: Bật/tắt bóng của sim.

floatProp tvVolume [0.0-1.0]: Tăng hay giảm âm lượng của TV. Mặc định 0.5

boolprop unevenTilesFloorable true/false: True: có thể lát gạch ở các sườn dốc.
sinh đôi : twinsforce
clear : xóa các cheat vừa đánh
social_debug : biết trước điều gì sẽ xảy ra nếu làm hành động đó ( như hug thì sẽ bị đập hay là tăng đểm quan hệ í mà )
unlockCareerRewards : mở khóa hết tất cả đồ đạc trong job rewards

WinxClub
11-07-2007, 08:20 PM
The sims 2: University
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false: True: có thể xoay các object 1 góc 45 độ bằng phím “<” hay “>”.

setHighestAllowedLevel [#]: # là số tầng mà bạn có thể xây được trong lot. Mặc định là 5 tầng.

boolProp dormSpecificToolsDisabled true/false: Cho phép sử dụng build/buy mode trong dorm lot.

changeLotZoning [residential | community | greek | dorm | secretsociety]: Chuyển đổi các dạng của lot.

WinxClub
11-07-2007, 08:22 PM
The sims 2: NightLife
familyfunds [Familyname] #: Thêm hay giảm ngân sách của 1 gia đình. Vd: “familyfunds Johns +1000” là thêm 1000 vào gia đình Johns.

roofslopeangle [15-75]: Thay đổi độ dốc của tất cả mái nhà trong lot.

unlockCareerRewards: Mở tất cả career rewards của sim.

MaxMotives: Tăng tất cả need của sim lên tối đa.

aspirationPoints #: Thêm vào # điểm aspiration của sim.

lockAspiration on/off: Khóa aspiration hiện tại của tất cả các sim trong lot.

aspirationLevel [0-5]: Thay đổi mức aspiration. 0 là thấp nhất và 5 là mức platinum.

agesimscheat on/off: Thêm mục “set age” vào menu của sim. Khi click vào sim, bạn có thể chọn độ tuổi cho sims đó.

WinxClub
11-07-2007, 08:23 PM
The sims 2: Open for Business
AddneighbortoFamilycheat on/off: Click vào 1 sims khác sẽ có thêm mục “Add Sim to family” cho phép chuyển sim đó vào gia đình của sim bạn đang chơi.

Forcetwins: Làm cho sim sinh đôi.

Sethour [0-23]: Điều chỉnh thời gian trong ngày.

Plumbbobtoggle on/off: Làm viên pha lê trên đầu sim biến mất.

Nhấn Ctrl + Alt trong khi đang chọn 1 object: Cho phép gắn nhiều object lên cùng 1 bức tường.

WinxClub
11-07-2007, 08:23 PM
The Sims 2: Pets
boolprop ControlPets on/off: cho phép điều khiển thú nuôi.

boolprop petactioncancel true/false: True: cho phép bạn chấm dứt hành động của vật nuôi.

boolprop disablepuppykittenaging true/false: True: làm cho chó con và mèo con không lớn lên.

boolprop ShowCatalogePFlags true/false: True: khi click vào để xem chi tiết các object sẽ cho biết object đó thuôc exp nào.

DeleteAllWalls: xóa toàn bộ tường trong lot.

individualroofslopeangle [15-75]: cho phép bạn thay đổi độ dốc của từng mái nhà khác nhau trong lot. Cách sử dùng: sau khi đã đánh code với độ dốc mong muốn=>bạn vào Roof Types Panel=>chọn 1 dạng mái=>nhấn và giữ Ctrl+Alt sau đó double click vào mái mà bạn muốn đổi. Có 1 lưu ý nhỏ là sau khi bạn exit hay save rồi ra neighborhood thì các mái nhà trở về dạng mặc định

WinxClub
11-07-2007, 08:24 PM
The Sims 2: Seasons
bugJarTimeDecay on/off: Chuyển sang off sẽ làm cho những con đom đóm bị bắt không bị chết (tức chúng luôn phát sáng).

Lot cheat
boolprop lotWater true/false: False: ẩn toàn bộ nước trong lot.

boolprop lotTerrainPaints true/false: False: ẩn toàn bộ các terrain trong lot.

boolprop showFloorGrid true/false: Hiện/ẩn các đường kẻ ô trong build hay buy mode.

boolprop objectShadows true/false: False: tắt toàn bộ bóng của các object ở bên ngoài căn nhà.

boolProp guob true/false: False: tắt toàn bộ bóng của các object ở bên trong căn nhà.

boolprop locktiles true/false: False: bạn có thể lát gạch ở ngoài lot (vd như trên đường đi).

boolprop renderSelectedSimLevel true/false: True: bạn chỉ có thể thấy được tầng mà sim đang được chọn, các tầng khác khi đó sẽ biến mất.

WinxClub
11-07-2007, 08:25 PM
Neightbourhood cheat
deleteAllCharacters: Xóa tất cả sim trong neighbourhood.

TerrainType desert/temperate/dirt/concrete: Chuyển đổi giữa các dạng đất.

boolprop carsCompact true/false: True: xe trong Nhood chi tiết hơn.

boolprop ShowLotPackageFilename true/false: Làm hiện tên file của căn nhà khi bạn di chuyển chuột vào lot đó.

boolprop nhoodWaterReflection true/false: Bật/tắt hiệu ứng phản chiếu của nước.

boolProp carsOnRight true/false: Xe trong Nhood di chuyển bên trái hay bên phải đường đi.

WinxClub
11-07-2007, 08:25 PM
Unlock Pet Code
Mỗi khi pet được lên chức, game sẽ thưởng cho bạn 1 kiểu skin hay 1 kiểu vòng cổ cho vật nuôi. Nếu không đủ kiên nhẫn để cho vật nuôi lên chức đủ 46 lần thì bạn hãy vào mục option, click vào icon hình chìa khóa và nhập các code sau vào để unlock toàn bộ các reward.
TB6IPB1IAFDMRIQT6DG Bandit Cat
EEGJ2YRQZQARQ9QHA64 hay ZZZ11ZZQHQAAQ91ZB1A Bandit Mask for dogs.
EEGJ2YRQZZ1IQ9QHA64 Black Dot Collar
ZZZ11ZZZ9QAAQ91ZB1A Black Smiley Collar
ZZZ11ZZZHZ11Z91ZB1A Blue Bones Collar
ZZZ11ZZZHZ1AQ91ZB1A hay ZZZ11ZZZHQ11Q91ZB1A Blue Camouflage Collar
EEGJ2YRQZZAIQ9QHA64 Blue Cats
EEGJ2YRQQQ1IZ9QHA64 Blue Fur
ZZZ11ZZQHQ11Q91ZB1A hay EEGJ2YRQZQ1IQ9QHA64 Blue Star Collar
ZZZ11ZZZ9Q11Q91ZB1A Cat Collar Black Dot
EEGJ2YRQQZ1RQ9QHA64 Cat Collar Black Smiley
EEGJ2YRQZZARQ9QHA64 Cat Collar Blue Bones
ZZZ11ZZZHQ11Q91ZB1A Cat Collar Blue Camo
EEGJ2YRQQZ1IZ9QHA64 Cat Collar Blue Star
EEGJ2YRZQZAIQ9QHA64 Cat Collar Green Flower
EEGJ2YRZQZ1IQ9QHA64 Cat Collar Navy Hearts
EEGJ2YRQQZAIQ9QHA64 Cat Collar Orange Diagonal
EEGJ2YRQQQARQ9QHA64 Cat Collar Pink Vertical Stripes
EEGJ2YRQQQ1RQ9QHA64 Cat Collar White Paws
EEGJ2YRZZQ1IZ9QHA64 Cat Collar White Zebra Stripe
EEGJ2YRQQQAIQ9QHA64 Deep Red Cats
ZZZ11ZZQHQ1AQ91ZB1A hay EEGJ2YRQZQ1RQ9QHA64 Deep Red Fur
TB6IPB1R1FDMRIQT6DG Get Star the Dalmaton
EEGJ2YRQZQ1IZ9QHA64 Goofy Cats
ZZZ11ZZZHZAAQ91ZB1A Goofy Fur
ZZZ11ZZZ9QA1Z91ZB1A Green Cats
EEGJ2YRQZZ1RQ9QHA64 Green Flower Collar
EEGJ2YRQZQAIQ9QHA64 Green Fur
EEGJ2YRZZQ1RQ9QHA64 Light Green Cats
ZZZ11ZZZ9Q1AQ91ZB1A Light Green Fur
EEGJ2YRQQZ1IQ9QHA64 Navy Hearts Collar
ZZZ11ZZZHQA1Q91ZB1A Neon Green Cats
ZZZ11ZZZ9QA1Q91ZB1A Neon Green Fur
EEGJ2YRQQQAIZ9QHA64 Neon Yellow
EEGJ2YRZZQARQ9QHA64 Neon Yellow Cats
EEGJ2YRZQZ1IZ9QHA64 Orange Diagonal Stripes Collar
YYY11WW9ZQAIH93ZA62 Panda Coat Marking for Cats
EEGJ2YRQZZ1IZ9QHA64 Pink Cats
EEGJ2YRZQZ1RQ9QHA64 Pink Fur
ZZZ11ZZZHZA1Q91ZB1A Pink Vertical Stripes Collar
EEGJ2YRQQZARQ9QHA64 Purple Cats
EEGJ2YRQQZAIZ9QHA64 Purple Fur
EEGJ2YRZQZAIZ9QHA64 Star Coat Markings
ZZZ11ZZZ9Q11Z91ZB1A White Paws Collar
ZZZ11ZZZHZ11Q91ZB1A White Zebra Collar
EEGJ2YRZZQAIZ9QHA64 Zebra Stripes

WinxClub
11-07-2007, 09:29 PM
boolProp testingCheatsEnabled true/false
Trước tiên là cho cái cảnh báo là ko nên lạm dụng quá cheats này vì như thế thì mau chán lắm, mất hẳn ý nghĩa của the sims!
Nhưng dù sao thì cheats này cũng rất hiệu nghiệm trong một số trường hợp nhất định.

1. Điều chỉnh các thanh trạng thái như hungry, hygient...; các thanh kỹ năng như cooking, logic...; các mối quan hệ; các đặc điểm tính cách cho sims như Neat, Ôutging... chỉ bằng cách giữ chuột và kéo các thanh đó lên.

2. Shift + Click vào sims. Nó sẽ hiện lên một đống menu cho bạn chọn. Maybe thì thấy có vài cái đáng dùng thôi.
Change fit: Làm cho sim của bạn gầy hay béo lên (get thin / fat), lưu ý là đừng có dừng game khi change fit nếu ko thì ko có kết quả đâu !
Change suit: Thay các bộ quần áo mà sims có
Set to birthday: Thanh độ tuổi của sim sẽ tăng lên đến chỉ còn 1 ngày là sinh nhật sim
Set aspiration: Chỉnh thanh nguyện vọng ( cái thanh dọc ở ngay cạnh want và fear ) và chỉnh các kiểu người như family, knowledge, wealth...
Make Vampire: Biến sim thành ma cà rồng.

3. Đặc biệt khi shift +click vào sim, chọn spawn...
Đây là một phần khá đặc biệt, khi bạn chọn spawn... lại có một đống lựa chọn khác hiện lên, với cái này bạn có thể làm được rất nhiều thứ, chủ yếu đây là những hack obj giúp bạn chơi dễ dàng hơn và làm một câu chuyện cho sims của bạn!
Rodney's Death Creator: khi bạn chọn cái này, sẽ có một cái mộ hiện ra ngay cạnh sim của bạn, nhấn vào cái mộ đó sẽ hiện lên các menu làm cho sim của bạn... chết theo nhiều cách khác nhau như chết vì bị điện giật, vì ốm, vì bị ruồi... cắn
Make MeSick tester: Cái này hiện lên cái hộp hay sao ý, Maybe cũng ko nhớ rõ lắm nhưng nó làm cho sim của bạn bị ốm theo nhiều kiểu, ốm vì bị cảm, vì ngộ độc thức ăn hay do ngộ độc thuốc xịt gián
Tom's Clothing Tester: Cái này sẽ hiện lên một giá quần áo như ở Community Lot, cái này giúp bạn thay tất cả các loại đồng phục đi làm ở từng cấp độ
New Servo:Cho bạn một người máy nhưng với điều kiện bạn phải có bản ep OFB
Badge Juicer: Khi chọn thì một cái thuyền đồ chơi sẽ hiện ra bên cạnh sim của bạn, vì nó rất nhỏ nên phải chịu khó tìm. Cái thuyền này giúp sím của bạn tăng các kỹ năng trong Open for Business.
Sim modder:- Phần Set Age sẽ giúp sim của bạn trở thành lớn hơn hoặc bé hơn (về tuổi tác đó)
- Tăng need/ skill/ Motives (cái này thực chất ko cần lắm vì khi ấn cheats này mình đã có thể thay đổi được như Maybe nói ở phần 1)
- Chỉnh mối quan hệ và nguyện vọng (ở đây có thêm một kiểu người nữa là kiểu người thích nấu ăn Grid Cheese hay sao ý)
Accessory Cheats: Nó sẽ hiện lên cái hộp đồ chơi của trẻ em, chọn vào và ấn vào bất cứ cái gì bạn thích, nó sẽ hiện lên thứ đó, VD bạn chọn Pen, nó sẽ hiện lên cái bút, chỉ dùng để chưng, nhưng đừng coi thường, Maybe thấy có rất nhiều thứ hay hay có thể áp dụng để chưng đấy!

4.Shilf click vào sim/ Spawn.../Tombstone ò L and D:
Cái này May be phải để riêng vào một mục vì nó nhiều thứ lém, khi ấn vào nó sẽ hiện lên cái mộ:
Get family member/ Add Neighbor to Family: Nhìn tên là đủ biết rồi, cái này giúp bạn đưa thêm một người nào đó vào gia đình của bạn, bao gồm cả NPC nữa (NPC là những người tạo sẵn trong Neighborhood để đảm đương các công việc riêng như người giúp việc, người đưa thư...).
CINECAM Baby: Sim sẽ cho ra đời một em bé... ko của ai hết, nếu bạn xem cây phả hệ sẽ thấy em bé đó "bơ vơ".
Age Transition / Age Transition Cinematic: Sim của bạn sẽ lớn lên, VD teen thành Adult
New Teen Female/ New Child....(rất nhiều cái New): Thêm vào gia đình bạn một người như bạn ấn :)
Rename Sim: đổi tên cho sim của bạn
Make me friendly to Everyone Here: Mối quan hệ giữa sim của bạn và tất cả mọi người đang ở trong khu đất đó tăng lên 90/90
Make me Alien Pregnant: Làm sim của bạn có em bé người ngoài hành tinh
Get Pregnant with...: Làm sim của bạn có bầu với ai đó bạn chọn. Bạn có thể cho Adult (chỉ adult mới có thể có con dù đó là male) có con với Teen hay Child... hix tội lỗi quá!
Speed up my preganant: Khi sim của bạn có bầu thì cái này mới hiện lên, thay vì 3 ngày để sim của bạn đẻ em bé thì giờ chỉ mất có 3 tiếng thôi
Baldness on/ off : làm sim bạn trọc đầu

5. Shilf+ Click vào hòm thư ngoài cổng:
Nếu bạn cài bản Pet thì nó sẽ phân ra từng phần. Công dụng của nó cũng giống ở cái trên thôi, Maybe chỉ nói về những cái mới thôi:
House: Có "Make all happy" làm cho tất cả những ai đứng trong vùng đất của bạn có các thanh motives đều đầy đủ cả .
Neighborhood: Có thêm cái Make me know Everyone: làm bạn quen tất cả mọi người kể cả NPC với mức quan hệ 20/20. Thêm cả cái All visit hay sao ý là mời tất cả mọi người đến thăm bạn (ko có NPC) và cả Make friend with me là làm cho tất cả những người mà sim biết trở thành bạn thân với sim, nhưng ko nên dùng cái này vì như vậy thì sim của bạn sẽ luôn bị làm phiền bới những cú điện thoại, hic nửa đêm cũng ko tha đâu
Animis: Sim của bạn đứng im và mặt bộc lộ tất cả các cảm xúc mà có thể bộc lộ được (tưởng hâm)
Make NPC: Chọn bất cứ cái nào hiện ra, một lúc sau hoặc ngay lập tức sẽ có NPC theo như bạn chọn đến chơi, cứ thử đi vì có nhiều NPC buồn cười lắm, bạn còn có thể gọi cả con chồn hôi và bị nó... đánh... ra mùi hôi đến mức Hygient xuống còn 0.
_Trích Maybe... _
Thanks Maybe...

WinxClub
11-07-2007, 09:34 PM
allmenus on/off
Cheat này có công dụng là hiện ra tất cả các menu khi bạn click vào sim hay vào bất kỳ một đồ vật nào đó.
VD khi bạn click vào sim bạn sẽ thấy có nhiều menu hiện ra yêu cầu sim phải làm, kể cả mấy hành động ít gặp như ôm cái bao tải ru ru như ru em bé hay đứng giơ ống bơ ngoài đường để xin tiền, tập Yoga... như đoạn video mở đầu Sims
Đặc biệt cheat này rất tốt khi xử lý về các mối quan hệ. Bạn muốn teen của mình cưới có tổ chức đàng hoàng với một teen khác hay một adult, thậm chí elder, hay muốn sim của mình kiss romantic chẳng hạn với một adult... thì đều được hết, vì nó là "all menus" mà, tất cả các menu có thể có trong The sims thì nó đều hiện ra hết.
Hay khi bạn ấn vào ghế salon thì ngoài mấy cái sit, nap,... nó còn hiện lên cả cái để cho sim ngồi ngủ gật trên ghế nữa (quên mất tiếng anh nó là gì roài..)
Để sử dụng được cheat này, bạn cần phải có cheat boolProp testingCheatsEnabled true ở sẵn trong máy, khi khởi động là có luôn thì mới dùng được. Đây là các bước làm:
B1: Vào ổ mà bạn cài The sims 2
VD: E:\EA GAMES\The sims 2\TSData\Res\Config
Chú ý nếu bạn có cài các bản ep thì thay The sims 2 bằng tên bản ep mới đó
VD: E:\EA GAMES\The Sims 2 Pets\TSData\Res\Config

B2: Bạn sẽ nhìn thấy file GlobalProps.xml. Click chuột phải và chọn Edit, file sẽ mở lên bằng notepad.

B3: Bạn kéo xuống một chút và sẽ nhìn thấy 2 dòng này:
<AnyBoolean key="allowCustomContent" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
<AnyBoolean key="animationLOD" type="0xcba908e1">false</AnyBoolean>
B4: Bạn chèn dòng sau vào giữa 2 dòng trên:
<AnyBoolean key="testingCheatsEnabled" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
Nếu muốn chắc ăn thì bạn hãy tạo một bản copy để lỡ có làm sai thì cũng có cái để thay thế
Đây là kết quả:
<AnyBoolean key="allowCustomContent" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
<AnyBoolean key="testingCheatsEnabled" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
<AnyBoolean key="animationLOD" type="0xcba908e1">false</AnyBoolean>
B5: Chọn File/ Save và tắt file đó đi.
Xong rồi đó, bây h bạn chỉ cần vào game và đánh cheats allmenus on.
Nếu ko muốn dùng nữa thì đánh allmenus off.
Có một điều tiện lợi là khi bạn làm theo 5 bước trên thì cheat boolProp testingCheatsEnabled cũng mặc định luôn khi khởi động sim. Vì vậy cứ thử shilf click vào sim xem sao.
_ Trích Maybe ... _
Thanks Maybe ...

WinxClub
11-07-2007, 09:39 PM
Mỗi khi load vào TS2 (dạng Fullscreen) khá lâu nên rất bất tiện để nhập các code này vào. Vì vậy bạn hãy thực hiện các bước sau để chơi TS2 ở dạng Window (áp dụng cho tất cả các exp).
_Tại màn hình desktop, bạn click chuột phải vào shortcut của phiên bản TS2 bạn đang chơi, chọn Properties
_Tại tab Shortcut, bạn tìm dòng Target. Sau đó click vào 1 vị trí bất kì trong dòng đó và dùng phím -> để đưa dấu nháy xuống cuối dòng.
_Ở cuối dòng bạn tạo 1 khoảng trắng rồi đánh -w
VD: "C:\Program Files\EA GAMES\The Sims 2 Seasons\TSBin\Sims2EP5.exe" -w
_Giờ click chuột vào Apply rồi Ok. Giờ bạn click vào icon TS2 để vô game và TS2 sẽ hiện ra dưới dạng 1 cửa sổ. Nếu bạn đã làm các bước trên mà nó ko đổi thì hãy restart máy và sau đó sẽ chơi được TS2 ở dạng window.
Lưu ý là chọn ở EP mới nhất .
Bổ sung 1 số lệnh khác từ Readme EA:
-w chế độ cửa sổ
-f chế độ đầy màn hình
-nosound chạy tắt tiếng
-r800x600 chơi chế độ 800x600
-r(w)x(h) chơi chế độ (w)x(h)

WinxClub
11-07-2007, 09:44 PM
Các bài Cheat được dịch bởi :
Kenta
.: Emperor Penguin :.
2nd Class Gamer
Hướng dẫn dùng cheat:
Maybe...
GameVN Member
5th Class Gamer

WinxClub
14-07-2007, 08:50 AM
Hix sao buồn vậy nè :( Chẳng ai thèm reply lại bài hết :(

Bống
20-07-2007, 08:57 AM
Từ trước đến giờ chơi Sim chỉ dùng đúng 2 lệnh là lệnh xin tiền Klapaucius hoặc rose bud, với water tool để xây cho đẹp. Không ngờ Sim nhiều lệnh thế này, cảm ơn bạn nhé.

kokychi
20-07-2007, 09:12 AM
Good job! (biết nói vậy thôi). Thx bác WinxClub về bài sưu tập có giá trị. Có mấy cái cheats giá trị đấy !!!

le_bebe_chat
24-07-2007, 11:31 PM
bác Winxclub ơi cho em hỏi cái cheat code đẻ sinh đôi xài sao thế ạ ??? sao em đánh code vào con sims nó cũng đẻ có một đứa vậy ạ ???

randhill932
25-07-2007, 05:41 AM
@le bebe bạn phải đánh cheat code khi mà con sim đang mang thai mói kết quả. Bạn thử lại xem?

le_bebe_chat
25-07-2007, 12:41 PM
thanks bạn randhill932 nha để mình vào làm thử xem sao ^^

ngọcbảo
17-08-2007, 01:50 PM
ủa sao mà bùn zị! Thêm vài cheat nữa đi Winxclub. Cho cả cheat sims 1 nghen. Thanks nhìu

baby_love_sim
17-08-2007, 02:31 PM
Sao tui đánh cheat water_ tool mà nó không xuất hiện gì hết vậy (dù tui đã gõ chính xác,máy ko báo lỗi)

Edw@rd
25-08-2007, 01:50 PM
Neightbourhood cheat
...
boolprop nhoodWaterReflection true/false: Bật/tắt hiệu ứng phản chiếu của nước
...

có cheat này, dzậy đối với gương thì sao dọa? có cheat hok, hồi đó cài thì có giờ cài lại thì hok :-/

ngọcbảo
25-08-2007, 02:27 PM
Gương thì bạn hiệu chỉnh trong phần Options.aaaaaaaaaaaa

Edw@rd
25-08-2007, 03:49 PM
chài, nếu bik 9 xác chỗ chỉnh thì hỏi làm chi :^o . Ai có thể chỉ dẫn cụ thể giúp

pinepine
25-08-2007, 04:17 PM
Trg phần Setting ý [nhấn F5 --> zô cái hình ...[cái màn hình hay gì đó=.="] --> rùi kím chữ "Reflection" --> rùi chọn ON --> xong
Hơi pị lag ý !

pinepine
25-08-2007, 10:14 PM
Ko đc bạn ui ! cái allmenus on gì đó , gõ vào rùi enter là nó ra 1 đống chữ [zậy cóa nghĩ là ko đc , hoặc lỗi hay gì ớ] ai test dùm tui ih , nghe zới thịu hấp zẫn we' , hihi :D

pinepine
25-08-2007, 10:16 PM
Ukie, đc rùi , nóa hiện lỗi mà shift clik vẫn ukie ! Thax mí pác !

ldiunyh
29-08-2007, 01:42 AM
...
Aging -on/-off: Sim sẽ không bị già đi.
...

Alo cái lệnh "Aging -on/-off" sự dụng thế nào vậy hả bạn. Mình đã type là "Aging on" hoặc "Aging (+tên nhân vật)on" mà con sim vẫn bị già đi [-( hmmm Mình nghĩ đây là lệnh hay nhất của sims 2 (*) vì muốn cho con sim đầu tiên của 1 dòng họ sống mãi đến tận thời chắt chút chít bạn cần dùng lệnh này, chứ hok chơi mất bao công sức nó đã già chết rồi phí lém ;;> bạn nào làm ơn chỉ mình cách dùng lệnh đi

kokychi
29-08-2007, 11:26 AM
Alo cái lệnh "Aging -on/-off" sự dụng thế nào vậy hả bạn. Mình đã type là "Aging on" hoặc "Aging (+tên nhân vật)on" mà con sim vẫn bị già đi [-( hmmm Mình nghĩ đây là lệnh hay nhất của sims 2 (*) vì muốn cho con sim đầu tiên của 1 dòng họ sống mãi đến tận thời chắt chút chít bạn cần dùng lệnh này, chứ hok chơi mất bao công sức nó đã già chết rồi phí lém ;;> bạn nào làm ơn chỉ mình cách dùng lệnh đi
Không cần gõ tên characters hay gì hết. Chỉ đơn giản bật bảng console lên, type " aging off" (chứ ko phải aging on).
Aging off sẽ disable hệ thống tuổi của tất cả các sims. Còn aging on sẽ enbale hệ thống tuổi của tất cả các sims (quay về mặc định của games).

Gen_Knight
29-08-2007, 12:48 PM
Có ai có cheatcode của The Sim 2 trên hệ GBA không cho tui với ?

WinxClub
29-08-2007, 07:16 PM
Các game the sims khác như trên các hệ máy GBA không biết có cheat không nhỉ? Nếu chơi giả lập PC bạn dùng art money luôn cho nhanh :)

Mich3ll3
31-08-2007, 06:06 PM
Winx ơi,sao mìh xài cheat bạn gửi ko được, mấy cái "bổlpop" đầu là nó ko chấp nhận à :(
Mìh shift + click con sim cũng ko ra nh mục tùy chọn như bạn chỉ .... tại sao vậy ?

WinxClub
01-09-2007, 07:18 PM
Tại bạn làm chưa đúng đó, chết chưa đã có save lại chưa vậy :) Có rồi làm lại từ đầu thử xem :)

bemoi
01-09-2007, 08:17 PM
có cái cách nào để thay đồ cho con sim em hok cả nhà?đồ của em ,đồ của con em nữa(đồ con em là do game mặc định) ko có dễ thương gì hết...em mua tủ đồ rồi,không ăn thua...tủ chỉ cho thay những bộ đã chọn thôi hà....em đang xài bản sim 2 ORIGINAL!

bemoi
02-09-2007, 09:12 AM
cái cheat "boolprop testing cheatsenable true" đúng ra là phải làm như thế nào? có phải vẫn mở hộp cheat box ra (ctrl+shift+c),roi wánh nguyên hàng đó vô,sau đó mới shift+click....theo hướng dẫn các bước tiếp ko?

Mich3ll3
03-09-2007, 04:32 PM
mi`h có thử vô cái tsdata\res\config của fun stuff (bản game mới nhất của mìh hiện nay) và tìm cái globalprops.xml của bạn nói, nó hei65n ra 1 web sz,nhưng đúng là có 1 bảng code y chang trong notepad,nhưng mìh mún sửa để thêm code vô thì nó ko chịu
Bạn chỉ lại bước này cụ thể đi để mìh làm lại mà còn dùg được mấy mã bạn gửi nha
Thx ^^

randhill932
03-09-2007, 05:16 PM
mở thử bằng notepad xem(nếu không giúp được thì sorry trước)

simsimsim
03-09-2007, 08:22 PM
Mình giải mã changeLotZoning secretsociety tự nhiên nó lại ra bán nhà hả bạn mình muốn làm 1 trụ sở Mafia ở đấy.Trả lời giùm

bong_bong
08-09-2007, 09:50 PM
Cái cheat mà rê chuột thanh chỉ số tăng lên với cái cheat bít trước hành động của sim khác xài sao vậy mấy anh chị,thanks nhìu!!)))

Hương Hoa
17-09-2007, 03:29 PM
Mình là người mới tập chơi, mình đang lọ mọ chơi The Sims 2 và dùng Cheat Code. Hôm qua đang cho con Sim lái xe đi chơi Community, tự nhiên về đến nhà vừa bước xuống xe thì ngã xuống đất, thần chết mang gậy kéo đến....huhuhu

Sim mình đang mang bầu, mình muốn nó sống để sinh con. Các bạn mách mình cách cứu nó đi

randhill932
17-09-2007, 05:24 PM
nếu mà bạn đã lỡ save vào rồi thì rất tiếc là không có cách nào đê cho con sim sống dậy
Nhưng nếu bạn có bản mở rộng University thì đó là chuyện khác.
Bạn cho 1 con sim teen học đại học sau khi về cho nó làm nghề tâm linh và đến khoảng cấp độ 5 thì nó sẽ thửong cho bạn một cái bàn điện thoại thần chết.Bạn chỉ cần gọi cho tử thần và trả ổng 1 số tiền là có thể cứu ngừoi đó.

TrangKNT
19-09-2007, 12:47 AM
mình lỡ thử nghiệm lệnh make me know everyone rùi. H có quá nhiều bạn. Có thể hủy đi đc ko?

ngọcbảo
19-09-2007, 12:31 PM
Đã có bạn rồi hok hủy đc đâu. Trừ phi.... wa gia đình khác ở .He He cố lên.

randhill932
19-09-2007, 08:12 PM
hoặc dùng Sim PE để chỉnh. Bạn có thể tải chương trình này tạidownload một số chương trình hay (http://forum.gamethu.net/showthread.php?t=94752&page=27) bài viết của thành viên baby love sim

sliver_kane
24-09-2007, 02:56 PM
Sao mình không xài được cheat boolProp testingCheatsEnabled true/false vậy , mình đánh vô nó báo lỗi không có, mình đã có những EP sau đây :
University
Open for Business
Pets
Season
Bon voyage
H&M fashion ! Stuff
Happy holiday ! Stuff
Gramour life ! Stuff
Giúp nha !

pika_93
24-09-2007, 05:02 PM
Mình bị lỗi khi nhập cheat social_debug mặc dù mình nhập đúng.

simsimsim
24-09-2007, 06:01 PM
Lỗi là do đĩa lậu hoặc bị hỏng cái File đó. NẾu bị thế bạn cần down cái Sims 2 Update về Nếu không thì Down Mấy cái Sims 2 Trên trang chủ của EA Game đó.Đĩa bản quyền thì nó hiện cái số của riêng cái đĩa bản quyền mới có.Thì bạn mới có đăng ký trên trang chủ EA Game làm gì cũng được không sợ lỗi mod. :D :D

thanh97
03-10-2007, 04:40 PM
có anh chị nào có cheatcode của sims Bon Yoyage cho em xin :P

randhill932
03-10-2007, 05:29 PM
Changes the zoning type of one's lot. MAKE SURE THERE ARE NO SIMS IN THE HOUSEHOLD BEFORE CHANGING THE TYPE. changelotzoning [residential | community | hotel | ]
Allows the adding of neighbors to one's family. [From OFB] AddneighbortoFamilycheat [on/off]
Forces twins on a pregnant sim. Forcetwins
Hides Plumbbob. Plumbbobtoggle [on/off]
Wall Placement Restrictions Removed Cheat,allows anything to be placed anywhere. Ctrl+Alt
It gives a family money. It may work with people in a household,though I have not tested it. [name] - The Sim family last names. XXXX - Money amount. familyfunds [name] XXXX
Adjusts roof angle. roofslopeangle [15-75]
Hides the thought,speech,and ++/-- balloons of Sims. Best for movie makers. showHeadlines [on/off]
Unlocks career rewards for selected sim. unlockCareerRewards
Maxes motive for all sims on lot - good for sticking around somewhere that lacks nessecary items,such as a bathroom. maxMotives
Disables or enables motive decay. Goes best with maxMotives. motiveDecay [on/off]
Applies the level selected. [#] = The level you want. aspirationPoints [#]
Something like motiveDecay,stops Aspiration decay. ;3 lockAspiration [on/off]
Gives tons of aspiration reward points. aspirationLevel [0-5]
Shift+click allows you to edit their age. agesimscheat on
Allows you to make a new lighting value with specific lot values. Useful in lighting one place but not another. setLotLightingFile [filename]
Allows you to rotate any object at a angle. :3 boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]
Shows you a list of cheats. Help -all may preform better results. I haven't tested help-all. help
Replace [cheatname] with the name of a cheat for information on the cheat. help [cheatname]
Closes the cheat window. exit
Allows one to place any object anywhere. moveObjects [on/off]
It disables and enables aging. aging [on/off]
Tells you if there's a patch for the game. autoPatch [on/off]
Swap value for 0-8 with 0 at normal and 8 at slowest. Slows the game. slowMotion [value]
Allows postprocessing cheats,which are useful for movie makers. boolProp enablePostProcessing true/false
(rgb is color) (x is the bloom amount) [0.0 - 1.0]. Adds a blur effect. bloom [r g b x]
Causes blur from the location specified. vignette [centerX centerY X]
[0.0-1.0] Makes the screen grainy. filmGrain [val]
[0.0-0.4] Adds letterbox effect. letterBox [val]


Xin lỗi bạn vì dạo này bận ôn thi học sinh giỏi nên không thể dịch được.Nếu pine có rỗi thì dịch hộ nha!

WinxClub
03-10-2007, 06:50 PM
Bạn tự dịch nha :) Để kiếm bản tiếng việt sau

The Sims 2 : Bon Voyage
changelotzoning [residential | community | hotel | ] Changes the zoning type of one's lot. MAKE SURE THERE ARE NO SIMS IN THE HOUSEHOLD BEFORE CHANGING THE TYPE.
AddneighbortoFamilycheat [on/off] Allows the adding of neighbors to one's family. [From OFB]
Forcetwins Forces twins on a pregnant sim.
Plumbbobtoggle [on/off] Hides Plumbbob.
Ctrl+Alt Wall Placement Restrictions Removed Cheat,allows anything to be placed anywhere.
familyfunds [name] XXXX It gives a family money. It may work with people in a household,though I have not tested it. [name] - The Sim family last names. XXXX - Money amount.
roofslopeangle [15-75] Adjusts roof angle.
showHeadlines [on/off] Hides the thought,speech,and ++/-- balloons of Sims. Best for movie makers.
unlockCareerRewards Unlocks career rewards for selected sim.
maxMotives Maxes motive for all sims on lot - good for sticking around somewhere that lacks nessecary items,such as a bathroom.
motiveDecay [on/off] Disables or enables motive decay. Goes best with maxMotives.
aspirationPoints [#] Applies the level selected. [#] = The level you want.
lockAspiration [on/off] Something like motiveDecay,stops Aspiration decay. ;3
aspirationLevel [0-5] Gives tons of aspiration reward points.
agesimscheat on Shift+click allows you to edit their age.
setLotLightingFile [filename] Allows you to make a new lighting value with specific lot values. Useful in lighting one place but not another.
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false] Allows you to rotate any object at a angle. :3
help Shows you a list of cheats. Help -all may preform better results. I haven't tested help-all.
help [cheatname] Replace [cheatname] with the name of a cheat for information on the cheat.
exit Closes the cheat window.
moveObjects [on/off] Allows one to place any object anywhere.
aging [on/off] It disables and enables aging.
autoPatch [on/off] Tells you if there's a patch for the game.
slowMotion [value] Swap value for 0-8 with 0 at normal and 8 at slowest. Slows the game.
boolProp enablePostProcessing true/false Allows postprocessing cheats,which are useful for movie makers.
bloom [r g b x] (rgb is color) (x is the bloom amount) [0.0 - 1.0]. Adds a blur effect.
vignette [centerX centerY X] Causes blur from the location specified.
filmGrain [val] [0.0-1.0] Makes the screen grainy.
letterBox [val] [0.0-0.4] Adds letterbox effect.

xin_chi_giao
12-11-2007, 04:57 PM
Bạn nào có cách zô mã tiền ko:D? Tiện thể cho mình cái mã các loại luôn!!:D
Xin chỉ giáo!!3:-O

randhill932
12-11-2007, 05:20 PM
..... Close topic. Bạn hãy vào topic này để được chỉ dẫn.(Lần sau nhớ đọc quỹ nội quy)
Tổng hợp Cheatcode The Sims 2 + Expansion _ Dịch bởi gamevn.com _ (WinxClub) (http://forum.gamethu.net/showthread.php?t=315737)
Nội quy box by kokychi (http://forum.gamethu.net/showthread.php?t=327835)
Thân!

doanthikimngoc1
04-12-2007, 03:39 PM
Có ai giúp em cheat tiền Sim 1 không em thích Sim 1 và máy em cũng không đủ điều kiện chơi Sim 2 nên cho em xin cheat tiền Sim 1 . T_T

huyphuongha94
17-12-2007, 12:02 PM
Theo mình, dùng phần mềm Art money là hay nhất, muốn bao nhiu tiền cũng có, đỡ mỏi tay đánh mã ^.^

iusim
07-01-2008, 01:58 PM
Theo mình thì nên cho con sims của mình đi làm kiếm tiền thì hay hơn và như thế sẽ bít quý trọng số tiền mà con sims kiếm đc , túng thiếu quá thì nên xài cheat motherlode thui ^^!

baby_love_sim
07-01-2008, 07:27 PM
bạn vui lòng qua phòng bên nhé.Trong đây chỉ có cheat Sims 2 thôi.Thông cảm nhe.Quy định mà

darkmagicall
09-01-2008, 09:56 AM
Umh thích sài art money pro không tui ném cho đảm bảo sài hơi bị tốt
Liên hệ:dark_magicall_9x@yahoo.com nghe lun lun đưa ra thứ bạn cần(liên quan tới hack thui nghe)

darkmagicall
09-01-2008, 09:57 AM
Ah mã tiền sim 1 thì bạn nên sử dụng Cheat Book để xài (tui có bản 2007 cần liên hệ nick yahoo)

DRAGONDIAMOND
07-02-2008, 09:03 AM
Tui cần cheat the sims 2 bon voyage .Bác nào biếc thì send lên nha.

my_boo
07-02-2008, 05:06 PM
Changes the zoning type of one's lot. MAKE SURE THERE ARE NO SIMS IN THE HOUSEHOLD BEFORE CHANGING THE TYPE. changelotzoning [residential | community | hotel | ]
Allows the adding of neighbors to one's family. [From OFB] AddneighbortoFamilycheat [on/off]
Forces twins on a pregnant sim. Forcetwins
Hides Plumbbob. Plumbbobtoggle [on/off]
Wall Placement Restrictions Removed Cheat,allows anything to be placed anywhere. Ctrl+Alt
It gives a family money. It may work with people in a household,though I have not tested it. [name] - The Sim family last names. XXXX - Money amount. familyfunds [name] XXXX
Adjusts roof angle. roofslopeangle [15-75]
Hides the thought,speech,and ++/-- balloons of Sims. Best for movie makers. showHeadlines [on/off]
Unlocks career rewards for selected sim. unlockCareerRewards
Maxes motive for all sims on lot - good for sticking around somewhere that lacks nessecary items,such as a bathroom. maxMotives
Disables or enables motive decay. Goes best with maxMotives. motiveDecay [on/off]
Applies the level selected. [#] = The level you want. aspirationPoints [#]
Something like motiveDecay,stops Aspiration decay. ;3 lockAspiration [on/off]
Gives tons of aspiration reward points. aspirationLevel [0-5]
Shift+click allows you to edit their age. agesimscheat on
Allows you to make a new lighting value with specific lot values. Useful in lighting one place but not another. setLotLightingFile [filename]
Allows you to rotate any object at a angle. :3 boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]
Shows you a list of cheats. Help -all may preform better results. I haven't tested help-all. help
Replace [cheatname] with the name of a cheat for information on the cheat. help [cheatname]
Closes the cheat window. exit
Allows one to place any object anywhere. moveObjects [on/off]
It disables and enables aging. aging [on/off]
Tells you if there's a patch for the game. autoPatch [on/off]
Swap value for 0-8 with 0 at normal and 8 at slowest. Slows the game. slowMotion [value]
Allows postprocessing cheats,which are useful for movie makers. boolProp enablePostProcessing true/false
(rgb is color) (x is the bloom amount) [0.0 - 1.0]. Adds a blur effect. bloom [r g b x]
Causes blur from the location specified. vignette [centerX centerY X]
[0.0-1.0] Makes the screen grainy. filmGrain [val]
[0.0-0.4] Adds letterbox effect. letterBox [val]


Xin lỗi bạn vì dạo này bận ôn thi học sinh giỏi nên không thể dịch được.Nếu pine có rỗi thì dịch hộ nha!

Bạn xem đi nhé..........................................

Sonik
08-02-2008, 11:03 AM
Xin lỗi bạn vì dạo này bận ôn thi học sinh giỏi nên không thể dịch được.Nếu pine có rỗi thì dịch hộ nha!
oái .. giờ này mình mới thấy cái dòng này =.=''
Sr Rand ná !!! giờ đang làm biếng !! mai mút dịch sau!!!:P
à mà mấy pác chú ý chú ý ... trong mỗi disk đều có file text cheatcode thì phải !!!???

Sonik
08-02-2008, 01:06 PM
-Thay đổi định dạng của đất [lot]. [Chú ý: Là không có ai trong lot đó .. 1 người cũng không :P]. changelotzoning [residential | community | hotel | ] (chỉ chọn 1 trong 3 loại residential : lot dung để ở | community : nơi công cộng .. dùng làm shop hay đại loại vậy :D | hotel : khách sạn ; VD : muốn change lot thành Hotel thì nhập cheat : changelotzoning hotel)
-Cho phép add them người ngoài vào gia đình của mình . [Từ -OFB] AddneighbortoFamilycheat [on/off]
-Sinh đôi . Forcetwins
-(*)Hides Plumbbob. Plumbbobtoggle [on/off]
-Có thể add objects này lên tường .. mặc dù đã có objects nơi đấy :P.Nhấn giữ Ctrl+Alt khi add!
-Nếu không đủ tiền đê mua một ngôi nhà to trong lúc chỉ có 20000$ [tức là lúc mới tạo Family xong còn ngoài Neighborhood!]. familyfunds [name] (VD: family tên .. Sonik:p thì nhập cheat : familyfund Sonik)
-Làm cho mái nhà cao [dài] hơn. roofslopeangle [15-75]
-Xóa bỏ các dấu +,++ hay -,-- khi các sims trò chuyện với nhau , rất tốt cho những người làm phim. showHeadlines [on/off]
-Mở khóa các phần thưởng Career cho sims. unlockCareerRewards
-Làm cho..mood của sims tăng . maxMotives
-(*)Disables or enables motive decay. Goes best with maxMotives. motiveDecay [on/off]
-(*)Applies the level selected. [#] = The level you want. aspirationPoints [#]
-(*)Something like motiveDecay,stops Aspiration decay. ;3 lockAspiration [on/off]
-Điểm aspiration .. chọn 5 là cây mood trắng luôn đó !! ^0^. aspirationLevel [0-5]
-Đổi age cho sims .. nhập cheat và nhấn Shift+Click vào sims sẽ có mục Change Age hay đại loại như vậy :P,muốn tắt cheat thì thay “on” bằng “off”. agesimscheat on
-(*)Allows you to make a new lighting value with specific lot values. Useful in lighting one place but not another. setLotLightingFile [filename] (cái này chưa xài bao giờ )
-Cho phép xoay 45 độ . :3 boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]
-Hiện cheat..và đương nhiên là không hiện hết rồi . help
-(*)Replace [cheatname] with the name of a cheat for information on the cheat. help [cheatname] (không biết cái này là gì :P)
-Đóng cheat window. exit
-Cho phép move các objects đi chỗ khác mặc dù có sims trên objects đó. moveObjects [on/off]
-On: ngăn chặn cho sims ko bị già đi. aging [on/off]
-Tells you if there's a patch for the game. autoPatch [on/off] (đại loại giống như auto update thì phải)
-(*)Swap value for 0-8 with 0 at normal and 8 at slowest. Slows the game. slowMotion [value]
-(*)Allows postprocessing cheats,which are useful for movie makers. boolProp enablePostProcessing true/false
-(*)(rgb is color) (x is the bloom amount) [0.0 - 1.0]. Adds a blur effect. bloom [r g b x]
-(*)Causes blur from the location specified. vignette [centerX centerY X]
Chú ý chú ý :P : dấu (*) nghĩa là .. mấy cheat đó Sonik không hiểu rõ công dụng , hoặc biết công dụng mà không biết diễn tả ra sao :P ... mai mốt test xong sẽ hoàn thiện các chỗ đó !!
Have Fun nhá!

DRAGONDIAMOND
08-02-2008, 02:24 PM
Cảm ơn sonik nha cheats xài tốt đấy. Cố gắng dịch những cheats còn lại nha

vjp_kut3_pr0
10-02-2008, 09:29 AM
cảm ơn, nhưng bạn có cheat nao lấy được nhiều tiền hơn ko

vjp_kut3_pr0
10-02-2008, 09:36 AM
mã 50.000 tiền trong sim nè: motherlode
mã 1000 tiền : kaching
còn hỏi gì nữa ko, nếu muốn nhanh có nhìu tiền, bạn bôi đen cheat vừa viết rồi ấn ctrl c+v, enter. Lần sau bạn chỉ cần ấn ctrl+v rồi enter là nó có ngay hà

Sonik
10-02-2008, 10:44 AM
sai sai sai !!!!!!!!!!!!
muốn khỏi phải nhấn motherlode hay kaching nhiều lền thì làm như sau : :>
Bạn vào game
sau đó nhấn Ctrl + Shift + C
nhập 1 cái mã tầm bậy vào ... nó hiện lỗi error gì gì đó .. không cần quan tâm :D
sau đó nhập cheat moterlode vào .. enter
sau đó nhấn nút "đi lên" rùi enter .. "đi lên" rùi enter ... chừng nào đủ money ruì thì nhấn exit hoặc Esc để thoát !!
hjhj :D
Thành Công nhá !!!

DRAGONDIAMOND
10-02-2008, 02:06 PM
boolprop ControlPets on/off: cho phép điều khiển thú nuôi.

Cái này là khi mình đánh cheat là đánh liền hay là đợi tới khúc đánh xong chữ controlpets rùi đánh lun (on) hay là cách 1 cái mới đánh on ?

Sonik
10-02-2008, 02:47 PM
cách 1 cái rồi mới đánh on bạn ạh .. không cần () đâu !!!

thuyyentimon
11-02-2008, 09:01 AM
Mấy cái Cheat thật có ích Thank : Sonik ,WinxClub ,randhill932 ,baby_love_sim ,pinepine Thank mọi người!

thuyyentimon
12-02-2008, 04:21 PM
Cho mình hỏi cái Gương của mình ko phản chiếu đc làm sao để gương phản chiếu vậy các pác. Nếu có cheatcode nào làm đc thì pm qua nick chat tuthancamluoiliem nha thanks

baby_love_sim
14-02-2008, 11:39 AM
mình và rand đã hướng dẫn rồi mà.BẠn vào option chọn hình cái vi tính tìm chử reflection hay chữ tương tự vậy chọn mục cuối rồi apply (ko nhớ chính xác).

be_sau_rom
15-02-2008, 12:03 PM
Mình tìm được 1 đoạn phim nàng tiên cá trên web làm bằng sim2,có cách nào chỉ mình làm được fim giống thế ko các bạn,hay đơn giản là tạo đuôi cá hoặc cánh trong sim2,nhìn mê quá mà ko biết làm được ko

Sonik
15-02-2008, 12:41 PM
có thể dùng mod để tạo đuôi cá .. và thứ quan trọng nhất là phải có .."kĩ thuật" mới làm được 1 clip ... good :D

LucAnKy
15-02-2008, 07:19 PM
Nàng tiên cá down trên mạng về đc mà!

be_sau_rom
16-02-2008, 07:06 PM
có thể nói rõ hơn không vậy các bạn ? down là down ở đâu ?

LucAnKy
17-02-2008, 01:28 PM
Cái đó thì mình k0 biết, nhưng mình sẽ cố gắng kiếm cho bạn!

huyphuongha94
17-02-2008, 02:41 PM
Trên modthesims2 có mà,tìm kĩ lại đi !!! ^_^^$_$

LucAnKy
17-02-2008, 04:14 PM
Vậy à, tui không để ý! Bác đưa link cho bạn ấy đi! ................

bloodangel931
04-03-2008, 10:07 PM
mấy bạn có cheat feed time hong ? cho mình với

puma8x
05-03-2008, 01:24 PM
ọc! trên http://modthesims2.com thiếu gì! Chịu khó search chút xíu là có thui!

kuhanten1010
13-03-2008, 01:43 PM
các bác ơi, con sim của em đang chơi tự dưng đứng yên luôn, như em cho nó ngồi vô bàn trang điểm để thay kiểu tóc , xong rồi, nó ngồi im luôn, ko làm gì được nữa , em phải dùng cheat để delete nó đi , ko biết đây là lỗi gì trong game vậy , có phải lỗi do đặt đồ vật ko cần theo ô kẻ không các bác ?

baby_love_sim
14-03-2008, 11:30 AM
Mấy thứ khác hay người khác có hoạt động ko hay chỉ mỗi sim đó bị đứng.Nếu toàn bộ bị đứng một là bạn bấm nhầm nút gì,hai là máy có vấn đề rồi,ba là máy chậm khủng khiếp ,giựt quá đến nỗi đứng luôn.Mình chỉ biết vậy thôi.Thông cảm nha.

cui_bap007
18-03-2008, 07:36 PM
mấy pác cho me xin cheat code của The Sim Life Stories!cảm ơn nhìu

NhocMaFia113
19-03-2008, 09:31 PM
cho em hỏi
làm sao xây cầu thang đc vậy
vào cái đầu thang mà chỉ thấy cái cầu thang đi lún xuống đất thôi

PurpleRing
21-03-2008, 08:33 AM
Khi R đánh unlockCareerRewards trong Sims2, thì nó chẳng mở ra job rewards nào cả, dù đã thử chọn Sims đang làm việc và nó vẫn ko active, có thể chỉ R được ko. >.<.

randhill932
22-03-2008, 01:39 PM
Sau khi đánh cheat đó thì bạn hãy thoát khỏi gia đình đó rồi vào lại là được.Thân!

cui_bap007
22-03-2008, 06:05 PM
mấy pác ơi làm ơn chỉ em cách mở cheat box trong the sim Life sotires và các cheat nữa nhé!cảm ơn

Bùi Đức Anh
24-04-2008, 07:34 PM
cho mình xin cheat của bonvoyage và Free time với !!!

Sonik
24-04-2008, 08:11 PM
The Sim 2 Bon Voyage
How to: Press CTRL+Shift+C to insert the cheat code passwords below:
AddneighbortoFamilycheat |You can add your neighbors to your family (! = on / off)
agesimscheat onEdit sims' age
aging |Turn on or off aging (! = on / off)
aspirationLevel [#]Raises your aspiration (# = value)
aspirationPoints [#]Gives aspiration points (# = value)
autoPatch |Uses available patch downloads (! = on / off)
changelotzoning |Change the zoning type of a structure (! = residential / hotel / community) Ctrl+AltPlace anything anywhere
exitRemoves the cheat window
familyfunds [name #]Gives a family money (name # = last name of family and amount of money desired)
ForcetwinsA pregnant sim will have twins
helpCalls up cheat list (put cheat name next to help for more info)
letterbox [#]Inserts a letterbox effect (# = value)
lockAspiration |Your sim won't lose aspiration
maxMotivesMotive maxed out for your sim
moveObjects |Move things anywhere you want (! = on / off)
motiveDecay |Effects motive gain or loss (! = on / off)
Plumbbobtoggle |Hides Plumbbob (! = on / off)
showHeadlines |Hides action balloons (! = on / off)
slowMotion [#]The game can be slowed (# = value)
unlockCareerRewardsUnlocks rewards for your sim
The Sims 2 Free Time
Chưa tìm đựơc :D

AngelCooll
24-04-2008, 09:07 PM
Mình đã gõ lệnh MaxMotives mà sao vẫn ko ăn thua jì...lúc cần tăng những Want mà Sim mún thì ko đuợc >.<

iusim
26-04-2008, 01:10 PM
Muốn xài đc cheat ấy thì máy bạn phải có bản Night Life ^^

huyphuongha94
26-04-2008, 02:06 PM
Đâu cần night lìe đâu , mình dùng bản the sims season với pets mà vẫn dùng được mà, chắc có lỗi cài lại thử đi.

Sonik
26-04-2008, 02:53 PM
Cần nightlife
Seasons & Pets .. có thể cũng bao gồm cheat này .. nên ko có NL vẫn work

kokychi
26-04-2008, 06:20 PM
Mình đã gõ lệnh MaxMotives mà sao vẫn ko ăn thua jì...lúc cần tăng những Want mà Sim mún thì ko đuợc >.<

MaxMotives giúp hoàn thiện đến mức tối đa các thanh trạng thái (Needs) chứ đâu có hoàn thành Wants :|

Yu.bi_bim
26-04-2008, 09:21 PM
Sao e bấm Aging - on mà bẫn thấy char sims già đi là sao :( Chỉ e cách khác phục vs :(

workitout
27-04-2008, 02:27 AM
CTRL+SHIFT+C then Aging on, chứ ko phải là aging-on.

kokychi
27-04-2008, 06:35 AM
Aging off : tắt chế độ tuổi tác của sims => Sims sống mãi không già.

Aging on : bật chế độ tuổi tác của sims => điều này là hiển nhiên :

Sao e bấm Aging - on mà bẫn thấy char sims già đi là sao Chỉ e cách khác phục vs

chopin2
14-05-2008, 12:12 PM
đánh cheat ở đâu sao rui ko thấy vậy ~.~ ..........zzzzzzZzzzzzzzzzz

iusim
14-05-2008, 12:57 PM
Bấm CTRL + Shift + C thì nó sẽ hiện 1 khung màu trắng phía trên rồi đánh cheat vào , enter :)

tldd
25-05-2008, 11:56 PM
Cho mình xin cheat làm con sims sinh đôi đi mấy bạn, gõ cheat vào lúc con sims mang thai hay lúc nào nhỉ!

randhill932
26-05-2008, 06:29 AM
Ở trang đầu.....nhớ lần sau bạn phải xem kĩ trước khi post nhé!

Sonik
26-05-2008, 06:46 AM
Forcetwins A pregnant sim will have twins
Lúc nào cũng đc
:)

teddy179
06-06-2008, 05:33 PM
trong the sims 2 có cách cheat nào làm sim chết không bạn ????????

Animisa
06-06-2008, 06:57 PM
trong the sims 2 có cách cheat nào làm sim chết không bạn ????????
nhập cheat: boolprop TestingCheatsEnabled true :Rồi bạn chọn cá nào có chữ Kill rồi click vào cái nào cũng được.Còn nhìu cách lắm cứ vô xem cách sử dụng cheat Boolprop TestingCheatsEnabled true là được liền hà...

randhill932
07-06-2008, 07:31 PM
Hoặc có một cách đơn giản hơn là đánh cheat
aging off
nếu muốn Sim già đi sau khi đánh cheat này,bạn đánh cheat:
aging on
Thân!

dragon_rider
11-06-2008, 08:37 AM
bạn nào có cheat của sim super star ko, nhất là những cheat hỗi trợ việc xây nhà như move object,boolprop... và cả tiền nữa. Nếu có thì post lên giùm mình, cảm ơn nhiều

lovesim_forever
11-06-2008, 05:28 PM
Ở đây tôi có một số cái cheat cho game the sims 2 nè, chỉ một số thui nghen :D
Aging on/of: làm cho con sim không bị già đi.
MasMotives: tăng need của con dim lên tối đa.
Twinzr2cute: cho con sim sinh đôi.
Move_objects on/of: cầm được các đồ vật trong nhà kể cả con sim.
StretchSkeleton: làm con sim cao lên hoặc thấp xuống ví dụ stretchSkeleton 1.0 (1.0 là mức cao bình thường).
Tyidio: cho cái TV màn hình phẳng miễn phí.
SlowMotion: thay đổi tốc độ của game từ 0=>8.
FaceBlendLimits: bỏ hệ thống gien di truyền, tức con sim đẻ ra không giống bố mẹ.
TerrainType: thay đổi màu đất ở ngoài Neighborhood (chú ý: cheat này chỉ có tác dụng khi đánh ở ngoài neightborhood).
Wariganosash hoặc kaching: có 1000 cash.
Autopatch on/of: báo cáo cho bạn khi game có patch.

MissionStart
13-06-2008, 08:50 PM
Mả Sims không già sao em trỉnh không được.Em ghi vay ne Aging-on đúng không ạ

kokychi
13-06-2008, 09:03 PM
Mả Sims không già sao em trỉnh không được.Em ghi vay ne Aging-on đúng không ạ

Aging off : sims trường sinh bất lão.
Aging on : sims "già" như thường.

kosomeo
17-06-2008, 05:54 PM
Em chơi The Sims 2 nhưng mà sao ko thể đánh cheat tiền đc vậy? Em cóa nhấn Ctrl + Shift + C mà!! Ai giúp em với!!!!!

starwars_hero2000
17-06-2008, 08:54 PM
Ctrl+Shift+C, sau đó thấy cái ô màu trắng hiện ra, click vào cái ô đó rồi đánh motherlode.

uzumakinauto
03-07-2008, 02:57 PM
em lấy mấy cái cheat này vào sim life story được mội cái cheat tiền ah.Ai biết mấy cheat của life story chỉ em với

Ohaki
10-07-2008, 10:04 AM
aging off sim ko già đi nữa, thanh tuổi về mo . Thế mah nếu aging on một cái là già luôn ah >"<. Có tác dụng với tất cả mọi người sao >"<. Thế thì chết

Kagulya
10-07-2008, 10:18 PM
Sao mình nấn cheat : Sethour [0-23] hoài mà chẳng được vậy,mình đã cố gõ chính xác rồi......

Sonik
10-07-2008, 10:27 PM
Sethour [0-23] có nghĩ là Ctrl + Shift + C, nhập vào sethour 10 [VD ở đây là 10 giờ]

EA Games
13-07-2008, 09:51 PM
Ctrl + Shift + C, nhập vào setHour rui enter

Kagulya
13-07-2008, 10:13 PM
Ctrl + Shift + C Sethour [0-10]
đúng ko nhễ?

Sonik
13-07-2008, 11:43 PM
Sethour [0-23] có nghĩ là Ctrl + Shift + C, nhập vào sethour 10 [VD ở đây là 10 giờ]

Chĩ đơn giản là như thế lày
Ctrl Shift C
nhập vào
sethour x
x là giờ bạn chọn
xong
lưu ý là ko có [ ] gì cả
chỉ có số giờ thôi

Kagulya
24-07-2008, 10:54 AM
Cho hỏi đánh cheat code bật tắc hiệu ứng phản chiếu của gương?

randhill932
24-07-2008, 11:00 AM
Chỉnh trong Option được vào Option Graphic chọn tùy chỉnh Reflection

have Fun!

Kagulya
24-07-2008, 11:02 AM
mình ko hok hiểu?Chỉnh ở đâu vào option.

Tùy chỉnh Reflection.>.< nhưng mà phải chỉnh làm seo?

huuthucvodanh
24-07-2008, 12:10 PM
cho tớ hỏi sao ko có ai cập nhật mấy cái cheat của BV với FT vậy :|

kosomeo
25-07-2008, 04:16 PM
Em đã gõ nhìu lần cheat MaxMotives mà ko thấy hoàn thành Needs của con Sim lên dzậy ?

Animisa
25-07-2008, 04:45 PM
Em đã gõ nhìu lần cheat MaxMotives mà ko thấy hoàn thành Needs của con Sim lên dzậy ?
Ctrl + Shift + C
Khi hiện ra cái bản,Bạn gõ vào : maxmotives
Good luck

mình ko hok hiểu?Chỉnh ở đâu vào option.

Tùy chỉnh Reflection.>.< nhưng mà phải chỉnh làm seo?

Vào cái hình máy tính là:Option Graphic Sau đó kiếm chỗ tên:Reflection. Bật on.
Good luck

Kagulya
25-07-2008, 05:03 PM
Cám ơn ani nhiều nhé :D :D :D

Kagulya
08-08-2008, 08:41 PM
cho mnh xin cái cheat biến mấy cái nhà trong University thành dorm cho nó ở ko tốn tiền (ở bọn nhák)

p3_Bx
08-08-2008, 10:18 PM
seo Bi dùng cheat này hok có thấy gì xảy ra hết vậy???
" unlockCareerRewards " cái này nè.....

kokychi
09-08-2008, 06:01 AM
seo Bi dùng cheat này hok có thấy gì xảy ra hết vậy???
" unlockCareerRewards " cái này nè.....

Bạn hãy kiểm tra lại, cheat "unlockcareerrewards" chỉ unlock những job object đối với sims "được chọn" khi bạn gõ cheat. VD: bạn đang trong chế độ điều khiển Sims A khi bạn gõ cheat, những job object của Sims A được unlock, các sims khác thì không!

kosomeo
13-08-2008, 12:45 PM
Cho em hỏi làm sao để Sims chít đi vậy ?:GT sleep:

puma8x
13-08-2008, 12:49 PM
Cho nó nhịn đói, cho nó xuống hồ bơi rồi lấy cầu thang ra :), cho nó chết cháy :D

Sonik
13-08-2008, 12:50 PM
Trời, nhấn cheat moveobjects on, xong thì chọn con sims, nhấn Del, xong :-h

randhill932
13-08-2008, 01:06 PM
Report Post
Cho em hỏi làm sao để Sims chít đi vậy ?
Hoặc bạn cũng có thể áp dụng cheat như boolprop TestingCheatsEnabled True
để giết Sim của mình.
Have FuN!

dandelion
01-10-2008, 10:52 AM
MaxMotives: Tăng tất cả need của sim lên tối đa.
mình không cài expansion Nightlife ..vậy có xài được cheat này không vậy ?

Cho em hỏi làm sao để Sims chít đi vậy ?
cho sims vào 1 cái phòng trống, xóa hết cửa đi

dandelion
01-10-2008, 11:08 AM
có cái cheat nào lock needs của sims như cái cheat lock aspiration không vậy...type maxmotives hoài mỏi tay ghê

dandelion
01-10-2008, 06:09 PM
Mỗi khi load vào TS2 (dạng Fullscreen) khá lâu nên rất bất tiện để nhập các code này vào. Vì vậy bạn hãy thực hiện các bước sau để chơi TS2 ở dạng Window (áp dụng cho tất cả các exp).
_Tại màn hình desktop, bạn click chuột phải vào shortcut của phiên bản TS2 bạn đang chơi, chọn Properties
_Tại tab Shortcut, bạn tìm dòng Target. Sau đó click vào 1 vị trí bất kì trong dòng đó và dùng phím -> để đưa dấu nháy xuống cuối dòng.
_Ở cuối dòng bạn tạo 1 khoảng trắng rồi đánh -w
VD: "C:\Program Files\EA GAMES\The Sims 2 Seasons\TSBin\Sims2EP5.exe" -w
_Giờ click chuột vào Apply rồi Ok. Giờ bạn click vào icon TS2 để vô game và TS2 sẽ hiện ra dưới dạng 1 cửa sổ. Nếu bạn đã làm các bước trên mà nó ko đổi thì hãy restart máy và sau đó sẽ chơi được TS2 ở dạng window.
Lưu ý là chọn ở EP mới nhất .
Bổ sung 1 số lệnh khác từ Readme EA:
-w chế độ cửa sổ
-f chế độ đầy màn hình
-nosound chạy tắt tiếng
-r800x600 chơi chế độ 800x600
-r(w)x(h) chơi chế độ (w)x(h)
mình làm thử rồi, đúng là chơi trong chế độ windows thì bật qua các chương trình khác nhanh thật nhưng lại không edge sroll được...chơi sims mình thích move = cách để chuột tới các đường biên của màn hình để nó tự move màn hình mà giờ không được, cũng ức chế lắm

kokychi
01-10-2008, 06:20 PM
có cái cheat nào lock needs của sims như cái cheat lock aspiration không vậy...type maxmotives hoài mỏi tay ghê

Chơi mấy cái cheats như "maxmotives", "motherlode", v.v... khiến cho game mất đi cái hay về gameplay đến hơn 50% :|

Về cheats, kok chỉ thích dùng cheat hỗ trợ xây dựng như "move_objects", "boolProp constrainFloorElevation", v.v...

Hãy thử không dùng cheat để game trở nên dễ dàng hơn và bạn sẽ cảm nhận được cái hay về gameplay của The Sims 2 :D


Thấy mọi người thích chơi game ở chế độ "Window Mode". Theo kinh nghiệm của kok, tốt nhất là nên chơi game ở "Full Screen", một phần cũng vì chơi ở "Window Mode" bị giảm fps :|

huyen2521
11-11-2008, 09:59 PM
ở window mode thì bấm chuột phải là move được chứ gì

Shawn_HBK
08-04-2009, 05:59 PM
sao cái allmenus cheat mình làm ko được vậy

kokychi
08-04-2009, 07:55 PM
sao cái allmenus cheat mình làm ko được vậy

Bạn đã thực hiện theo đúng hướng dẫn (http://fgt.vnexpress.net/showpost.php?p=2470282&postcount=10) ?

Mình chưa dùng qua cheat này nên không rõ lắm. Bạn dùng tổ hợp Shift + Click vào Object thử xem :-? -> cách dùng cheat (tương tự cheat "boolProp testingCheatsEnabled").

o0meoluoi0o
09-04-2009, 08:52 PM
Tự nhiên nhà mình xuất hiện em bé, mình mún có người đến mang đi mà ko bik làm cách nào. Bỏ mặc nó cả ngày mà vẫn chẳng có ai đến bắt đi. Có cheat nào để mang nó đi ko?

kokychi
10-04-2009, 06:49 AM
Tự nhiên nhà mình xuất hiện em bé, mình mún có người đến mang đi mà ko bik làm cách nào. Bỏ mặc nó cả ngày mà vẫn chẳng có ai đến bắt đi. Có cheat nào để mang nó đi ko?

Dùng cheat move_objects on (hoặc Moveobjects on). Sau khi kích hoạt cheat này, bạn xem sims như một object và dùng thao tác sell object để delete sims đó.

DucCan
06-07-2009, 10:48 AM
_Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + C để mở cheat box.
_Hoặc dùng cheat help_all có đầy đủ đây chỉ là dịch ra Tiếng Việt

The Sims 2
Kaching: Thêm §1000 vào ngân sách gia đình.

Motherlode: Thêm §50000 vào ngân sách gia đình.

Moveobjects on/off: Di chuyến các object ở bất cứ đâu trong lot (áp dụng cho cả sim).

Aging -on/-off: Sim sẽ không bị già đi.

StretchSkeleton (số): Làm cho sim cao hơn hoặc thấp đi. Mặc định chiều cao của sim là 1.

intProp maxNumOfVisitingSims #: Cho phép mời nhiều sim hơn đến party hay nhiều sim xuất hiện ở community lot. Đánh cheat ở neighborhood. # là số sims tối đa có thể mời.

boolProp snapObjectsToGrid true/false: False: cho phép đặt các object không cần phải theo các đường kẻ.

boolProp testingCheatsEnabled true/false: khi vào Create-A-Sim nhấn Shift+N để mở và Shift+M để tắt các skin và các trang phục ẩn.

boolprop constrainFloorElevation true/false: False: có thể nâng lên hay hạ xuống phần nền mà trên đó có xây tường, lát gạch hay có các objects.

boolProp simShadows true/false: Bật/tắt bóng của sim.

floatProp tvVolume [0.0-1.0]: Tăng hay giảm âm lượng của TV. Mặc định 0.5

boolprop unevenTilesFloorable true/false: True: có thể lát gạch ở các sườn dốc.
sinh đôi : twinsforce
clear : xóa các cheat vừa đánh
social_debug : biết trước điều gì sẽ xảy ra nếu làm hành động đó ( như hug thì sẽ bị đập hay là tăng đểm quan hệ í mà )
unlockCareerRewards : mở khóa hết tất cả đồ đạc trong job rewards

Unlock Career không xài được rồi =.=". Còn một số cái nữa cũng không dùng đuwocj ...

puma8x
06-07-2009, 10:57 AM
Unlock Career không xài được rồi =.=". Còn một số cái nữa cũng không dùng đuwocj ...
Tớ xài bình thường mà :-? unlockCareerRewards chứ :-?

kokychi
06-07-2009, 11:05 AM
Cheat unlockCareerRewards thuộc EP NightLife trở về sau :-? .

Type "help" (không có cặp " ") trong cheat box để nhận danh sách hầu hết các cheats có thể sử dụng (một số cheats không được đề cập trong danh sách).

DucCan
07-07-2009, 12:24 PM
tức nó không xài được :D =))

pele666
08-07-2013, 12:07 PM
đầy đủ quá đang cần, cảm ơn nhagt-sm

BTNGKevin
11-05-2014, 05:55 PM
cho hỏi xây wall làm sao

beheobong1992
01-06-2014, 06:54 PM
bạn ơi cho minh hỏi mấy cái cheat này đánh y chang luôn hả, copy đc hok